Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


งานวิจัย : รายงานการประกันคุณภาพ
รายงานการประกันคุณภาพ ประจำปี 2558
รวมทั้งหมด 16 บทความ | :
1
ส่วนที่ 1 : สถานภาพทั่วไป

สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 สถานภาพทั่วไปในปัจจุบัน Download Download Download

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ Download Download Download

ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 ภาระงานหลักและความรับผิดชอบ Download Download Download

โครงสร้างการบริหารงาน

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 โครงสร้างการบริหารงาน Download Download Download

จำนวนบุคลากร

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 จำนวนบุคลากร Download Download Download

สถานที่

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 สถานที่ตั้ง Download Download Download

การเงินและงบประมาณ

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 การเงินและงบประมาณ Download Download Download

บทสรุปผู้บริหาร

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 บทสรุปผู้บริหาร Download Download Download
ส่วนที่ 2 : ระบบ และกลไก การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน Download Download Download

องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 องค์ประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก Download Download Download

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ Download Download Download

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 การเงินและงบประมาณ Download Download Download

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ Download Download Download
ส่วนที่ 3 : การประเมินผลการดำเนินงาน

การประเมินผลการดำเนินงาน

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 การประเมินผลการดำเนินงาน Download Download Download
ส่วนที่ 4 : สรุปรายงานประจำปีการศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

สรุปรายงานประจำปีการศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 สรุปรายงานประจำปีการศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา Download Download Download
ส่วนที่ 5 : บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

ลำดับ หัวข้อ เกณฑ์การประเมิน หมายเลขและเอกสารอ้างอิง ผลการดำเนินงาน
1 บทสรุปผู้บริหาร Download Download Download