Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


งานวิจัย : การประกันคุณภาพ
หลักฐานการประกันคุณภาพประจำปี 2556
รวมทั้งหมด 194 บทความ | :


ลำดับ หมายเลขข้อมูลส่วนกลาง หัวข้อ ชื่อเอกสาร ลิงค์ เอกสารประกอบ
1 มรส.สวจ.อ2.2.7.4.001 เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คลิก ไม่มี
2 มรส.สวจ.อ2.2.7.4.002 จดหมาย จดหมายประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 (ประจำปีการศึกาษา 2556) ไม่มี Download
3 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.2.002 เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ National Research Conference 2014 คลิก ไม่มี
4 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.2.003 สัมมนา/วิชาการ/วิจัย รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา งานประชุมวิชาการระดับชาติ National Research Conference 2014 คลิก Download
5 มรส.สวจ.ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.001 ฐานข้ัอมูล งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ (ข้อมูลจากคณะ) ไม่มี Download
6 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.1.024 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม สวจ.01 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คลิก Download
7 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.001 ประกาศ ประกาศ มรส. เรื่องการมอบรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ คลิก Download
8 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.002 ประกาศ ประกาศ มรส. เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ คลิก Download
9 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.003 ฐานข้ัอมูล รายชื่อบุคลากร มรส. ที่เผยแพร่ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ มรส. ประจำปี 2557 (ปีการศึกษา 2556) ไม่มี Download
10 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.004 ฐานข้ัอมูล รายชื่อบุคลากร มรส.ที่นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไม่มี Download
11 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.005 ฐานข้ัอมูล รายชื่อบุคลากร มรส.ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่มี Download
12 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.1.3.006 ฐานข้ัอมูล รายชื่อบุคลากร มรส.ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไม่มี Download
13 อ้างถึง มรส.สวจ.อ4.4.2.5.001 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม สวจ.2 สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ คลิก Download
14 มรส.สวจ.ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.001 แบบฟอร์ม สวจ 3 สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์เทียบกับจำนวนอาจารย์ประจำ คลิก Download
15 มรส.สวจ.ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.002 แบบฟอร์ม สวจ. 3 สมศ.6-2 ใบรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ไม่มี Download