Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


งานวิจัย : การประกันคุณภาพ
หลักฐานการประกันคุณภาพประจำปี 2554
รวมทั้งหมด 132 บทความ | :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next


ลำดับ หมายเลขข้อมูลส่วนกลาง หัวข้อ ชื่อเอกสาร ลิงค์ เอกสารประกอบ
1 มรส.สวจ.อ2.2.7.4.001 เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ คลิก Download
2 มรส.สวจ.อ2.2.7.4.002 จดหมาย จดหมายประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2554 ไม่มี Download
3 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.001 ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2548 คลิก Download
4 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.002 ระเบียบ ระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2548 คลิก Download
5 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.003 ระเบียบ เงื่อนไขการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการสมัคร คลิก Download
6 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.004 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้จากการดำเนินงานวิจัย คลิก Download
7 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.005 ประกาศ ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2554 คลิก Download
8 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.006 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สถาบันวิจัย มรส. คลิก Download
9 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.007 นโยบาย นโยบายการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ คลิก Download
10 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.008 บันทึกข้อความ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2554 (รอบ 1-3) คลิก Download
11 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.009 แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สถาบันวิจัย ประจำปี 2554 คลิก Download
12 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.010 แผนแม่บท แผนแม่บทด้านการสนับสนุนส่งเสริม การวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2553 คลิก Download
13 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.011 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม มรส.01 การกรอกข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คลิก Download
14 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.012 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม มรส.02 ใบรับรองว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน คลิก Download
15 มรส.สวจ.อ4.4.1.1.013 แบบฟอร์ม แบบฟอร์ม มรส.03 ใบรับรองว่าผลงานปรากฎชัดในเนื้อหาการเรียนการสอนและบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนการสอน คลิก Download