Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16  [ 03 ธันวาคม 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 27 มีนาคม 2559 : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559  [ 23 พฤศจิกายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  [ 23 พฤศจิกายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7  [ 23 พฤศจิกายน 2558]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559  [ 23 พฤศจิกายน 2558]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559  [ 12 พฤศจิกายน 2558]
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  [ 12 พฤศจิกายน 2558]
- มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557  [ 12 พฤศจิกายน 2558]
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2559”  [ 12 พฤศจิกายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : องค์การซีมีโอร่วมกับรัฐบาลแคนาดา จัดประกวด SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2558  [ 14 ตุลาคม 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ICO NIDA) เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1  [ 14 ตุลาคม 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 : NIDA เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558  [ 30 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ สออ.ประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 35  [ 30 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 : สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและงานนิทรรศการด้านเทคโนโลยี เรื่อง “J -T Tech Innovation Seminar”  [ 30 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 28  [ 30 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ 21  [ 30 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 : สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 35  [ 21 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 23 กันยายน 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมองรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2557  [ 21 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวสู่เวทีสากล”  [ 21 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1  [ 21 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 30 มกราคม 2559 : วิทยาลัยดุสิตธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  [ 21 กันยายน 2558]
- หมดเขตภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย เปิดรับผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-255  [ 21 กันยายน 2558]
- ส่งบทความภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “บัณฑิตศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21”  [ 08 กันยายน 2558]
- ส่งบทความภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานประจำปี 2559  [ 26 สิงหาคม 2558]
- มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559  [ 26 สิงหาคม 2558]
- ส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ”  [ 26 สิงหาคม 2558]
- ส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2558 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านมันสำปะหลัง”  [ 26 สิงหาคม 2558]
- ส่งบทความภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society”  [ 20 สิงหาคม 2558]
- ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ปีที่ 5 ประจำปี 2558  [ 20 สิงหาคม 2558]
- ส่งบทความภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 : มหาวิทยาลัยนเรศศวร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “Stem Cells: Development & Management”  [ 20 สิงหาคม 2558]