Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TH | EN


ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานประชุมวิชาการ
- ส่งบทความภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  [ 20 กุมภาพันธ์ 2560]
- สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษหลักสูตร “การสร้างผลงานวิจัยเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัย”  [ 16 กุมภาพันธ์ 2560]
- ลงทะเบียนภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560  [ 16 กุมภาพันธ์ 2560]
- ส่งบทความภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 : สถาบันไทย – ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4  [ 16 กุมภาพันธ์ 2560]
- ส่งบทความภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 : สภาปัญญาสมาพันธ์ ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติและสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560  [ 16 กุมภาพันธ์ 2560]
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting  [ 16 กุมภาพันธ์ 2560]
- ส่งบทความภายในวันที่ 31 มีนาคา 2560 : วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  [ 16 กุมภาพันธ์ 2560]
- ส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง  [ 16 กุมภาพันธ์ 2560]
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10  [ 07 กุมภาพันธ์ 2560]
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”  [ 07 กุมภาพันธ์ 2560]
- มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560  [ 07 กุมภาพันธ์ 2560]
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9  [ 07 กุมภาพันธ์ 2560]
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1  [ 07 กุมภาพันธ์ 2560]
- ส่งผลงานภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560”  [ 02 กุมภาพันธ์ 2560]
- ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0  [ 02 กุมภาพันธ์ 2560]
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8  [ 17 มกราคม 2560]
- ส่งบทความภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6  [ 17 มกราคม 2560]
- ส่งบทความภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560  [ 11 มกราคม 2560]
- ส่งบทความภายในวันที่ 28 ภุมภาพันธ์ 2560 : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7  [ 11 มกราคม 2560]
- ส่งบทความภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13  [ 11 มกราคม 2560]
- ส่งบทความภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12  [ 11 มกราคม 2560]
- ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ  [ 11 มกราคม 2560]
- ส่งผลงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 : สถาบันการเดินแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5  [ 19 ธันวาคม 2559]
- ส่งผลงานภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560  [ 19 ธันวาคม 2559]
- ส่งผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8  [ 19 ธันวาคม 2559]
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (PNC 2017)  [ 19 ธันวาคม 2559]
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 : มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2560  [ 01 ธันวาคม 2559]
- ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย และเข้าร่วมการสาธิตและการให้คำแนะนำทักษะกีฬาเทควันโด  [ 01 ธันวาคม 2559]
- ส่งใบตอบรับได้ภายในวันที่ 9 มกราคม 2560 : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5  [ 01 ธันวาคม 2559]
- ส่งบทความได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 : มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13  [ 01 ธันวาคม 2559]