ActivitiesTotal 45 Items Page | 1 2 3 Next

[2562] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักคิดของโมเดลสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม AMOS
Posted by : Admin


[2562] โครงการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร์
Posted by : Admin


[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
Posted by : Admin


[ปี 2561] เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อให้ได้รับทุน
Posted by : Admin


(2561) หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
Posted by : Admin


(ปี 2560) โครงการอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์
Posted by : Admin


(ปี 2560) เรื่อง “กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
Posted by : Admin


(ปี 2560) หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำงานวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Posted by : Admin


[ปี 2559] RSU National and International Research Conference 2017
Posted by : Admin


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access ระดับกลาง
Posted by : Admin


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access รุ่นที่ 3
Posted by : Admin


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access รุ่นที่ 2
Posted by : Admin


[ปี 2559] เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access
Posted by : Admin


[ปี 2558] เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP”
Posted by : Admin


[ปี 2558] เรื่อง การสร้างผลงานทางวิชาการ
Posted by : Admin